ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA KOSZT PAŃSTWA OD 2016 ROKU

pracownik

Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku pracodawca zatrudniający bezrobotnego do 30-go roku życia skierowanego przez Urząd Pracy, otrzyma refundację kosztów zatrudnienia o równowartości minimalnego wynagrodzenia tj. 1850 zł wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem skorzystania z refundacji będzie podpisanie przez pracodawcę umowy ze starostą powiatowym

Podpisując umowę ze starostą pracodawca musi jednak pamiętać, że wiąże się to z pewnymi zobowiązaniami. Mianowicie minimalny okres zatrudnienia takiego pracownika będzie musiał wynosić 12 miesięcy. Przez ten okres będzie obowiązywać refundacja. Jednak po tym okresie pracodawca będzie zobligowany do zatrudnienia takiego pracownika na kolejne 12 miesięcy, jednak już na własny koszt. Niezachowanie tego warunku skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

 

 

 

 

 

 

Kto otrzyma 500 zł na dziecko?

500zł

Od kwietnia 2016 roku każda rodzina dostanie po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.          W uboższych rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł dodatek ten będzie wypłacany także na pierwsze czy jedyne dziecko. Przysługiwać będzie rodzinie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat.

PiS przewiduje, że wypłaty ruszą od 1 kwietnia z miesięczną tolerancją:)

Aby dostać świadczenia wychowawcze, będzie trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta „właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”.

O świadczenie wychowawcze będą mogli się starać:

* rodzice (zarówno pary, jak i samotni rodzice),

* opiekunowie prawni dziecka,

* opiekunowie faktyczni (czyli osoby, które opiekują się dzieckiem i wystąpiły do sądu rodzinnego o jego przysposobienie)